Noteikumi

Piepūšamo atrakciju, pārvietojamās pirts un pārvietojamā kubla nomas lietošanas noteikumi

Piepūšamo atrakciju Nomas noteikumi

1. Lai saņemtu piepūšamo atrakciju, Nomniekam ir jāuzrāda Nomnieka personu apliecinošs dokuments.
2. Iznomātājs nodod Nomniekam piepūšamo atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem.
3. Nomnieks apņemas atdod piepūšamo atrakciju Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
5. Nomnieks drīkst lietot piepūšamo atrakciju tikai Līgumā noteiktajā vietā un adresē.
6. Ja piepūšamā atrakcija nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek saplēsta, sabojāta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar piepūšamo atrakciju atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
7. Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu bez Iznomātāja piekrišanas.
8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no piepūšamās atrakcijas neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.

Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi:

1. Piepūšamās atrakcijas lietošana paredzēta bērniem sākot no 3 gadu vecuma.

2. Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, pirms piepūšamās atrakcijas lietošanas, apņemas iepazīstināt bērnus ar piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem, un neatstāt bērnus bez uzraudzības piepūšamajā atrakcijā.
3. Piepūšamo atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā.
4. Nelietot piepūšamo atrakciju stipra vēja (virs 7m/s) un ilgstošu nokrišņu gadījumā.
5. Piepūšamo atrakciju uzstāda tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir attīrīta no asiem priekšmetiem (akmeņiem, stikliem, naglām uc.).
6. Piepūšamo atrakciju uzstāda piepūšot to ar gaisu (5-15min.), izmantojot gaisa pūtēju, kas jāpieslēdz elektriskajam spriegumam 220V-230V. Pagarinātājs jānodrošina pašam klientam.
7. Nofiksē piepūšamo atrakciju pie laukuma pamatnes ar speciāli tam paredzētiem stiprinājumiem.

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

1. Atrasties apavos;
2. Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
3. Lietot asus, karstus uc. priekšmetus, krāsojošas vielas, šķidrumus, eļļas, sveķus uc. produktus;
4. Ievest dzīvniekus;
5. Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;
6. No slīdkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slīdkalniņu;
7. Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru;

8. No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj.

 

Pārvietojamās pirts un Pārvietojamā kubla Nomas noteikumi

 1. Lai saņemtu nomas inventāru – pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu, Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
 2. Iznomātājs nodod Nomniekam pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar lietošanas noteikumiem.
 3. Nomnieks apņemas atdod pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā lietošanas kārtībā kā saņēma.
 4. Nomnieks nedrīkst nomā paņemto pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
 5. Nomnieks drīkst lietot pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu tikai Līgumā noteiktajā vietā un adresē.
 6. Ja pārvietojamā pirts vai pārvietojamais kubls nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek sabojāts, pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar inventāru atdod Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
 7. Nomnieks nedrīkst veikt pārvietojamās pirts vai pārvietojamā kubla remontu bez Iznomātāja piekrišanas.
 8. Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no pārvietojamo pirti vai pārvietojamo kublu neprasmīgas lietošanas un apstākļu vai iespēju nenovērtēšanas.

Pārvietojamās pirts lietošanas noteikumi:

 1. Novietot piekabi ar pirti uz līdzenas vietas, nostiprināt piekabes balstus un pārliecināties, vai pirts uz piekabes ir taisnā līmenī. Kāpt uz piekabes un iet pirtī pirms balstu nostiprināšanas ir aizliegts.
 2. Papildus trepi, kas nāk komplektā pārvietojamai pirtij, kārtīgi novietot piekabes aizmugurē, lai tas būtu stabils.
 3. Kad pirts kārtīgi nostiprināta, var sākt to kurināt.
 4. Krāsni kurināt tikai ar alkšņa vai līdzīga koka kvalitatīvu malku, kas nepārsniedz 40 cm garumu. (Kurinot pirts krāsni ar tai nepiemērotu malku, krāsns var tikt pārkarsēta un sabojāta)
 5. Pirts krāsns durtiņām kurināšanas laikā jābūt aizvērtām!
 6. Pirts uzkarst 1-2 h laikā, atkarībā no gaisa temperatūras ārā.
 7. Pirms pirts lietošanas izvērtēt savu veselības stāvokli.
 8. Lietojot pirti, ievērot visas higiēnas prasības (pirms tam noskaloties dušā utt.).
 9. Vienlaicīgi pirtī var atrasties līdz 8 personām.
 10. Atrodoties pirtī aizliegts lietot pārtiku, smēķēt un ienest dzīvniekus.
 11. Kategoriski aizliegts liet alu un citus saldinātus dzērienus uz pirts akmeņiem.
 12. Ja pirts lietošanas laikā tiek konstatēti kādi bojājumi, nekavējoties pārtraukt tās lietošanu un paziņot par to iznomātajam.
 13. Pēc pirts lietošanas, ja āra temperatūra ir zem 0 grādiem, iztukšot karstā ūdens tvertnes rezervuāru, kas atrodas virs krāsns, kā arī iznest dzērienu traukus, ja tādi palikuši.

Pārvietojamā kubla/baļļas lietošanas noteikumi:

 1. Novietot piekabi ar kublu/baļļu uz līdzenas vietas, nostiprināt piekabes balstus un pārliecināties, vai kubls uz piekabes ir taisnā līmenī. Uz piekabes pirms balstu nostiprināšanas kāpt aizliegts.
 2. Papildus trepi, kas nāk komplektā pārvietojamam kublam, kārtīgi novietot piekabes aizmugurē, lai tas būtu stabils.
 3. Uzstādīt dūmvadu, kas sastāv no 3 daļām.
 4. Noņemt kubla tentu un novietot to sausā un tīrā vietā.
 5. Aizliegts veikt darbības, kas skrāpē kubla vannu, t.sk. kāpt ar apaviem kublā.
 6. Piepildiet kublu ar tīru ūdeni (bez duļķiem, māliem, smiltīm u.c.) aptuveni 20 cm līdz augšējai malai.
 7. Kad kubls piepildīts (ūdens pārklāj kubla augstāko sēžamo daļu), var sākt kurināt kubla krāsni.
 8. Krāsni kurināt tikai ar alkšņa vai līdzīga koka kvalitatīvu malku. Malkas maksimālais garums 40 cm.
 9. Kubla krāsns durtiņām kurināšanas laikā jābūt aizvērtām!
 10. Ūdens kublā uzkarst 1-2h laikā, atkarīgs no gaisa temperatūras ārā. Normāla ūdens temperatūra kublā ir 35-40 grādi. Nepārsniegt 40 grādu ūdens temperatūru!
 11. Hidromasāžas sistēmai, gaisa burbuļiem un apgaismojumam nepieciešama elektrības padeve (220v).
 12. Pirms kubla lietošanas izvērtēt savu veselības stāvokli.
 13. Lietojot kublu, ievērot higiēnas prasības (pirms tam noskaloties dušā utt.).
 14. Vienlaicīgi maksimālais personu skaits kublā ir 6 personas, atkarīgs no personu lieluma ☺
 15. Kublā iekāpt un izkāpt tikai pa kāpnēm.
 16. Atrodoties kublā aizliegts lietot pārtiku, smēķēt un ienest dzīvniekus.
 17. Ja kubla lietošanas laikā tiek konstatēti kādi bojājumi, nekavējoties pārtraukt tā lietošanu un paziņot par to iznomātajam.
 18. Iztecināt ūdeni (pagriežot ventili) no kubla drīkst tikai tad, kad krāsns ir pilnībā atdzisusi!
 19. Aizliegts atstāt ūdeni kublā, ja āra temperatūra ir zem 0 grādiem.
 20. Pēc ūdens iztecēšanas kubls jāizskalo. Nekādā gadījumā neberzt kubla vannu ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem vai raupjiem, asiem sūkļiem vai birstēm.

 

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar SIA “Superizklaide” pa e-pastu info@superizklaide.lv vai zvanot pa tālr. +371 22362411